Ajankohtaista

Tekoälyn etiikka ja chatbottien osallistava kehittäminen

Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin eli Nusuvefon Botti-webinaarissa 17.2.2021 keskusteltiin chatboteista ja tekoälyn etiikasta. ”Tekoäly tarjoaa uusia mahdollisuuksia, mutta millaisia kysymyksiä chatbottien kehittäjien kannattaisi ottaa huomioon?” Lue lisää aiheesta Koordinaatin sivuilta oheisen linkin kautta Tekoälyn käyttäminen edellyttää myös eettistä pohdintaa | Koordinaatti

Kuvituskuva webinaarista: Linda Saukko-Rauta, Redanredan

Allekirjoittanut piti webinaarissa puheenvuoron chatbottien osallistavan kehittämisen näkökulmista. Puheenvuorossa nostin esille omani ja Milla Porkan viime syksynä valmistuneiden yamk-opinnäytetöiden tuloksia. Opinnäytetöissä tutkittiin, millaisia vahvuuksia ja mahdollisuuksia sekä haasteita ja uhkia chatbotteihin liittyy. Lisäksi omassa opinnäytetyössäni on esitelty, kuinka osallistavaa kehittämistä voidaan hyödyntää chatbottien kehittämistyössä. Chatbottien kehittämisessä osallisuuden ja osallistumisen kokemukset ovat oleellisessa osassa mahdollisimman laadukkaan ja käyttäjälähtöisen kokonaisuuden takaamiseksi.

Chatbottien käytöllä on mahdotonta vastata kaikkiin nuorten tiedon- ja tuentarpeisiin, mutta niiden avulla voidaan tuoda lisäarvoa ohjaustyöhön. Kehitettävät palvelut tulee nähdä sen mukaan, mitä nuori kokee tärkeäksi. Nuorella tulee olla mahdollisuus itse vaikuttaa, missä, miten ja milloin hän palvelua haluaa saada.

Chatbottien käyttö voi mahdollistaa nuorten yksilöllisten tarpeiden tukemisen, mutta samalla haastaa nuorten kanssa työskenteleviä vastaamaan näihin monipuolisiin tarpeisiin. Näin ollen chatbottien kehittäminen vaatii toimijoilta hyvää kohderyhmätuntemusta.

Digitaalisten palveluiden, kuten chatbottien, huolellisella suunnittelulla ja rakentamisella huomioidaan entistä tarkemmin nuorten tarpeet verkkopalveluiden käytettävyyden suhteen. Paremmalla käytettävyydellä ja valtakunnallisella saavutettavuudella voidaan helpottaa nuorten arkea ja tarjota tietoa selkeämmissä osissa. On hyvä muistaa, että teknologian kehittyessä nopeaa tahtia, myös kynnys kokeilla voi kasvaa. Toimijoita halutaankin rohkaista kokeilukulttuuriin, tekemään nopeita testauksia ja hankkimaan kokemuksia chatbottien kehittämisestä.

Lähdetään siis uteliaasti kokeilemaan, eikä keskitytä tekemään mahdollisimman valmista ratkaisua heti. Virheiden tekemistäkään ei tule pelätä, sillä tänä päivänä tehty teknologinen ratkaisu vaatii kehitystyötä osakseen myös tulevaisuudessa.

Kuvituskuva, tehnyt Linda Saukko-Rauta, Redanredan
Kuvituskuva webinaarista: Linda Saukko-Rauta, Redanredan

Moni chatbottien haasteista liittyy eettisiin näkökulmiin tai ylimitoitettuihin odotuksiin, kun taas mahdollisuuksina nähdään esimerkiksi läpinäkyvän, saavutettavan, avoimen ja luotettavan tiedon tarjoaminen. Chatboteilla voidaan tuoda lisäarvoa ohjaustyöhön, mutta samaan aikaan haasteena on saada välitettyä tunteita ja luottamuksen ilmapiiriä.

Luottamuksellisen suhteen saavuttaminen chatbot-keskusteluissa voi edesauttaa nuoren siirtymistä kasvokkaisiin palveluihin varsinkin tilanteissa, joissa nuori ei ole halunnut tai pystynyt asioimaan kyseisissä palveluissa.

Voidaankin todeta, että nuorisotyön kentällä digitaaliseen ohjaukseen käytettävät menetelmät ovat monipuolisia ja chatbotille ohjauksellisena työmuotona koetaan olevan tarvetta.

Chatbottien käyttämisellä voidaan mahdollistaa myös ennakkoluuloista vapaampaa nuorten kohtaamista. Yhteisessä kehittämistyössä mukana on useita eri tahoja ja näin ollen myös chatbotin sisältö muodostuu eri asenteista ja arvoista. Rakennettaessa chatbotteja osallistavin keinoin voidaan siis vaikuttaa asenneneutraaliuteen, mutta tämä on huomioitava koko kehittämisprosessin ajan ja samalla pyrkiä välttämään tahatonta ennakkoluulojen rakentamista chatbottien sisältöihin.

Osallistava kehittämisprosessi voidaan nähdä myös yhteisöllisenä oppimisprosessina, joka perustuu osallistujien motivaatioon sekä sen tukemiseen ja ylläpitoon. Monipuolisella osallisuudella voidaan määritellä kehitettävälle asialle reunaehdot. Määrittelemällä tarkasti, mitä palvelua asiakkaalle tarjotaan, voidaan valita omaan kehittämistarpeeseen parhaiten vastaava chatbot-tekniikka. Tekniikan valinnassa on suositeltavaa tehdä testausta ja kysyä ideoita muilta chatbottien kehittäjiltä mielenkiintoisista ratkaisuista ja toteutuksista. Ei ole vain yhtä oikeaa vaihtoehtoa.

Teknologiset ratkaisut ovat tulleet entistä lähemmäksi käyttäjiä, jolloin jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus lähteä kehittämään digitaalisia palveluita. Alkuun pääsemiseen ei vaadita yletöntä pääomaa. Saatavilla on myös maksuttomia teknisiä alustoja, eikä valmiiden chatbot-alustojen käyttämiseen tarvita erityistä ohjelmointiosaamista. Chatbotin rakennetta ja vuorovaikutuksen kuvaamista voidaan hahmottaa erilaisin vuokaavioin ja rakennepoluin.

Yhtenä toimivana ratkaisuna chatbotin käsikirjoituksien osallistavaan tekemiseen on koettu pilvipalvelussa toimiva yhteiskäyttöinen dokumentti. Ennen tekniselle alustalle lisäämistä tehdään kaikki sanoitukset ja kommentoinnit yhteiseen dokumenttiin. Tällä turvataan myös se, ettei tekniikkaa vaihtaessa kaikki tieto ole tallennettu pelkästään chatbottiin, vaan käsikirjoitukset voidaan tarvittaessa lisätä toiseen tekniikkaan. Chatbottien suunnittelutyössä organisaatioiden on tärkeää paneutua asiakasymmärryksen lisäämiseen sekä palvelutarpeiden selvitykseen. Kehittämisen tueksi tarvitaan koulutusta, jotta palveluiden sisällöt pystytään rakentamaan alan ammattilaisten osaamista hyödyntäen. Näin palvelujen laatu ja ammatillisuus säilyvät, eikä kehittämistä ulkoisteta pelkästään teknologiayrityksille. Nuorisoalan substanssiosaamisella turvataan palveluiden nuorisotyölliset lähtökohdat.

Toimijoiden oman osaamisen kehittäminen on myös resurssiviisas ratkaisu. Työyhteisön perusvalmiuksien hankkimista voidaan lähteä kerryttämään järjestämällä esimerkiksi kehittämispajoja tai yhteisluentoja ja jatkaa näiden jälkeen kehittämistä oman väen kesken.

Nuorten osallistaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on erittäin tärkeää, jotta chatbotin sisällöstä tulee mahdollisimman tarpeita vastaava. On pyrittävä välttämään palveluiden kehittämistä nuorille ja ennemminkin keskittyä kehittämään niitä heidän kanssaan.

Chatbottien osallistavaan kehittämisprosessiin sopii erityisen hyvin iteratiivinen kehittämismalli, missä chatbotteja kehitetään kokeilemalla, arvioimalla ja jatkokehittämällä niitä lisääntyneen tiedon mukaisesti.

Chatbottien kehittämisprosessi on jatkuvaa työtä. Kehittämistoimenpiteisiin ei tule lähteä vain uuden teknologian käyttöönoton takia. Tärkeämpää on palveluiden kehittäminen yhteisen päämäärän eteen. Chatbottien kehittäjiltä vaaditaan uteliasta ja oppivaa mieltä ja myös armollisuutta itseään kohtaan.

Nuorten tarpeiden ennakoitavuus voi olla haastavaa, mutta chatbotteihin ja anonyymeihin digitaalisiin palveluihin kertyvien lokitietojen kautta asiaan voidaan saada suuntaa antavaa tietoa. Tietoa voidaan kerätä jo kehittämisvaiheessa ja samalla, kun palveluita testataan. Chatbotteja ja anonyymeja palveluita voidaan käyttää myös tiedolla johtamisen välineenä ja ne auttavat hahmottamaan trendejä sekä kertovat asioita, joihin palveluiden tulisi todellisuudessa vastata.


Morko, M. 2020. Chatbotit ja digitaalinen ohjaustyö – Asiantuntijoiden näkemyksiä osallistavaan kehittämiseen http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020112724726

Porkka, M. 2020. Botit botteina – Chatbot digitaalisen nuorten tieto- ja neuvontatyön välineenä http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020112023461

Opinnäytetöiden tutkimusaineisto on koottu 25.5.2020 pidetyssä What The Bot? -verkkopaneelissa, joka on kuultavissa osoitteessa www.po1nt.fi/verkkopaneeli

Lisätietoja:
Miina Morko
miina.morko@sakky.fi
044 785 3036

Syysterveiset Savosta

Chatbottien kehittämisen rintamalle kuuluu hyvää. Kesällä julkaistiin Sakkyn nettisivuilla uusi Usein kysyttyjen kysymysten -botti eli UKK-botti, jonka sanoittaminen tehtiin yhteistyössä haku- ja ohjauspalveluiden kanssa. Tekeillä on myös ammatin- ja tutkinnonvalintaan liittyvää kehitystyötä.

”Boring faqs, where’s the chatbot?”

Lisätietoa hakemisesta ja opiskelusta

UKK-botin kehittämisprosessi lähti liikkeelle yhteishaun tulosten julkistamisen jälkeen ja tavoitteena oli vastata bottitekniikan avulla opiskelijoiden usein toistuviin kysymyksiin. Aluksi keskityttiin määrittelemään, kuka on asiakas, kenelle botti tuotetaan, millaisia asiakasprofiileja palveluun muodostuu, mihin kysymyksiin botti vastaa ja millä tasolla asiakasta ohjataan.

Yhteiset pohdinnat ja työssään kohtaamat usein toistuvat kysymykset kirjattiin ylös yhteiseen dokumenttiin. Haku- ja ohjauspalveluiden asiantuntijoiden tehtävänä oli tuottaa selkeät ja ohjaavat vastaukset kysymyksiin. Mausteeksi lisättiin ripaus dialogisuutta luomalla botille persoonaa ja miettimällä, kuinka se vie keskustelua eteenpäin.

Bottiin voi tutustua Sakkyn verkkosivuilla: Lisätietoa hakemisesta ja opiskelusta.

Prosessia jatketaan edelleen. Tällä hetkellä sisältö on viety testattavaksi Rasa -ohjelmistoon osana VETbot-hanketta. Hankkeen myötä testiin saatava tekniikka tunnistaa luonnollista kieltä ja asiakas pystyy itse kirjoittamalla sanoittamaan häntä askarruttavia asioita. Lisäksi testauksen alla on erilaisten rajapintojen käyttö botissa. Tarkoituksena on, että UKK-botin avulla asiakas voi hakea vaikkapa bussiaikatauluja avautumaan suoraan samaan ikkunaan.

Ammatinvalinta-botti

Toinen kehitteillä oleva uusi botti liittyy ammatinvalintaan. Maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa työskentelevät AMOS-hankkeen toimijat ottivat yhteyttä ja aloimme suunnitella heidän työssään kohtaamien tarpeiden mukaisesti ensisijaisesti maahanmuuttajille sanoitettua ammatinvalintaa ohjaavaa bottia.

Ensimmäiset bottiin syötettävät tutkinnot valitaan kielitaitotason ja alan työllistävyyden ja suosion näkökulmista. Tässäkin botissa hyödynnetään yhteiskehittämisen mallia osallistamalla eri toimijoita ja asiakkaita. Tavoitteena on saada botin sanoitus ja ensimmäinen versio testattavaksi jo tämän syksyn aikana.

Kehitystyössä AMOS-hanke vastaa botin sisällöstä osallistamalla eri alojen opetushenkilöstöä sanoittamiseen. Tavoitteena on avata selkeällä kielellä opintojen sisältöä, sillä pelkällä tutkintonimikkeellä ei pystytä avaamaan tarpeeksi sisältöä ja ammattiin liittyviä työtehtäviä. Botti haastattelee hakijaa kartoittaen hänen henkilökohtaisia kiinnostuksen kohteita ja toiveita tulevaisuuden ammattia kohtaan. Hakija voi esimerkiksi kertoa, että hän haluaa maalata. Tämän jälkeen botti ehdottaa haluaako hakija maalata kenties autoja, taloja vai tauluja? Valintoja ja poissulkemista tekemällä botti viimein johdattaa hakijan oikean tutkintonimikkeen alle ja kertoo, millaisia pääsyvaatimuksia tutkintoon liittyy. Hakija voidaan ohjata hakemaan tutkintoon tai yhteydenottoon opolle. Botin tarkoitus on tarjota myös vaihtoehtoisia tutkintoja tai tutkinnon osia, jos pääsyvaatimukset eivät haluamaansa tutkintoon vielä täyty.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää!

Miina Morko
miina.morko@sakky.fi
044 785 3036

Kuvat:
”Frequently Asked Questions – F.A.Q – FAQs on Keyboard” by photosteve101 is licensed under CC BY 2.0
”Career-Mind-map-Chalk” by flazingo_photos is licensed under CC BY-SA 2.0