Tietoa hankkeesta

Yleisenä tavoitteena VETbot -hankkeessa on ennakkoluulottomasti tutkia ja kokeilla uudenlaisen viestinnän mahdollisuuksia opiskelijan tukemisessa yksilöllisen osaamisen kehittämispolun eri vaiheissa ajasta, paikasta ja kansallisuudesta riippumatta. Hankkeen tavoitteena on tutkia, kehittää ja kokeilla tekoälyteknologian uudenlaisten visuaalisten käyttöliittymien mahdollisuuksia yksilöllisen osaamisen kehittämispolun eri vaiheissa ja sähköisissä ympäristöissä huomioiden myös monikulttuurisen ja kansainvälisen oppijan tarpeet. Hankkeessa testattavat ratkaisut pohjautuvat pääsääntöisesti avoimen lähdekoodin tekoäly- ja chatbot -ratkaisuihin, jotka sallivat niiden kustannustehokkaan skaalaamisen ja hyödyntämisen myös hankkeen jälkeen.

Nopeasti kehittyvät teknologiat tarjoavat organisaatioille uusia mahdollisuuksia parantaa palvelujen saatavuutta, laatua ja asiakaskokemusta vapauttaen henkilöstöresursseja rutiininomaisista työtehtävistä. Chatbottien käyttö mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman tietojen keräämisen ja opiskelijan ohjaamisen. Myönteisiä tuloksia on saatu erityisesti palvelujen saavutettavuuden ja hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun alueilla. Käyttämällä chatbotrobotteja ja tekoälyanalytiikkaa luodaan edellytyksiä virtuaalisille palveluille oppimisen ja ohjauksen tueksi, kohderyhminä sekä aikuisopiskelijat että nuoret, joilla on haasteita selviytyä työvaltaisen oppimisen ympäristöissä. Botit auttavat kohdentamaan resursseja niihin opiskelijoihin, jotka tarvitsevat eniten ohjausta.

Hankkeen toteutusaika

VETBot-hanke toteutettiin ajalla 9.9.2019-28.2.2022.

Hankkeen toteuttajat

Omnia toimii hankkeen koordinaattorina.

Uutta teknologiaa hyödyntävien oppimisympäristöjen ja -ratkaisujen kehittämiskokeilut sekä Digitalisaation uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen yksilöllisen osaamisen kehittämispolun eri vaiheissa.

Koneoppimisen ja chatbotrobottien hyödyntäminen sähköisissä oppimisen ympäristöissä

• kehitetään tekoälyteknologiaan ja avoimeen dataan perustuvia uusia ratkaisuja, erilaisiin oppimisympäristöihin ja koulutuksiin
• testataan chatbotrobottien mahdollisuuksia arvioinnissa ja oppimisen henkilökohtaistamisessa

Savon koulutuskuntayhtymä SAKKY testaa ja kehittää hankkeessa valittuja toimintaprosesseja, joissa hyödynnetään oppimisanalytiikkaa, suunnitelmallista tiedonkeruuta ja robotiikkaa sekä kehittää ja testaa hankkeessa henkilökohtaistamis-, ohjaus- ja arviointiprosesseja jotka soveltuvat perustutkinto-opiskelijoiden, ammattitutkinto-opiskelijoiden sekä erityisammattitutkinto-opiskelijoiden ohjaukseen. Savon ammattiopistolla on laaja kokemus maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjausosaamisesta ja siihen liittyvistä tukiprosesseista.

Suomen Yrittäjäopisto SYO tutkii ja kehittää henkilökohtaistamis-, ohjaus- ja arviointiprosesseja ja testaa näissä erilaisia järjestelmien automaatiikan sekä hankeessa kehitettävien bottien käyttöä PT, AT ja EAT tasoilla. Tehostetaan ja määritetään tarkemmin tiedolla johtamiseen ja raportointiin liittyvän datan keräämistä useasta lähdejärjestelmästä. Tehostuksen avulla mahdollistetaan koneoppiminen ja erilaisten bottien hyödyntäminen opiskelijahallinnon automatisoinnissa ja ammatillisen koulutuksen reformin tulosten seuraamisessa. Luodaan opiskelijahallintajärjestelmään rajapintoja opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman etenemisen seuraamisessa ja tukemisessa.

Hankkeen odotetut tulokset

Kehittämistyön tuloksena syntyy malli tekoälyteknologian ja chatbotrobottien hyödyntämisestä yksilöllisten osaamispolkujen eri vaiheissa ja sähköisissä ympäristöissä. Lisäksi kerrytetään tietoa eri kohderyhmien (Suomessa ja ulkomailla opiskelevien) suhtautumisesta ja kokemuksista chatbottien kanssa asioimisesta, jota voidaan hyödyntää ratkaisujen jatkokehittämisessä.

Oppilaitosten ja koulutuksentarjoajien opiskelijapalvelut kehittyvät ja automatisoituvat hankkeen myötä taaten jatkossa yhä joustavampaa palvelua opiskelijoille ja opiskelijoiksi aikoville.

Tiedon suunnitelmallinen kerääminen ja analysointi antaa myös mahdollisuuden ohjata opiskelijaa entistä henkilökohtaisemmin heti hakeutumisvaiheesta alkaen. Hankkeen aikana testataan chatbottien käyttöä sekä Suomessa että ulkomailla ammatillisia tutkintoja tai tutkinnon osia suorittavien opiskelijoiden kanssa viestimisessä.

Palautetta kerätään säännöllisesti myös vuorovaikutuksesta bottien kanssa. Palautetta käytetään apuna jo hankkeen aikana iteratiivisessa kehitystyössä. Muu opiskelijoiden tukipalveluiden kehittäminen pilotoidaan hankkeen aikana normaalissa toiminnassa, mikä taataan sillä, että kehitystyötä ei tehdä erillisesti hankkeen piirissä, vaan kaikki toimenpiteet suoritetaan siellä, missä toiminta jo muutenkin tapahtuu, opintotoimisto jne.

Hankkeessa selvitetään myös chatbottien ja muiden järjestelmien rajapintoja ja integroitavuutta, jotta saadaan kuva skaalautuvuudesta ja kokonaisarkkitehtuurin vaatimista toimenpiteistä. Opiskelijapalvelujen joustavuutta ja kehittyneitä prosesseja arvioidaan toiminnan tehostumisen ja asiakaspalautteen avulla.

Yhteystiedot

Omnia:
Kai Martiskainen
kai.martiskainen@omnia.fi
+358 46 850 8050

Savon koulutuskuntayhtymä:
Miina Morko
miina.morko@sakky.fi
+358 44 785 3036

Suomen Yrittäjäopisto:
Lauri Kivelä
lauri.kivela@syo.fi
+358 50 342 9306